Deze vacature is vervuld.

Programmamanager Burgerbetrokkenheid & Lokale Democratie

Gemeente Heerlen Academisch Heerlen 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

De gemeente Heerlen is de centrumstad van Parkstad Limburg. Een stad met een eigenzinnig en non-conformistisch karakter. Een stad die continu in beweging is en zich vernieuwt. Heerlen is nooit af. Daarmee is Heerlen een aantrekkelijke stad voor mensen met ideeën, plannen en initiatieven. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. De energie van Heerlen is authentiek, komt van onderop en is niet elitair. Daardoor is Heerlen niet alleen een stad vóór, maar vooral dóór mensen. De ambtelijke organisatie acteert vanuit zes domeinen, een bestuursdienst en aan de hand van vijf programmalijnen. Technische innovaties, de digitale revolutie, toename van mondigheid en kennis van burgers veranderen de samenleving snel van karakter en cultuur. Deze ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe balans tussen de informele sfeer van inwoners, de professionele sfeer van instituties en de politieke sfeer van het bestuur. De ‘initiatiefrijke samenleving’ vraagt minder om een sturende overheid, maar om een prikkelende, uitdagende, stimulerende en ondersteunende overheid. Door deze trends en ontwikkelingen is er een toenemende behoefte aan een nieuwe verhouding tussen burgers en de lokale overheid. Om de betrokkenheid van inwoners bij het bestuur van de stad en buurten te verbeteren en het contact verder te optimaliseren is binnen de Gemeente Heerlen momenteel de positie vacant.

Functie-informatie

De uitdaging
Om aan nieuwe en veranderende eisen van maatschappij en samenleving te kunnen voldoen dient de organisatie zich steeds meer te ontwikkelen tot een netwerkorganisatie, die zowel op eigen kracht alsook in samenwerking met partners diensten en producten realiseert. Kenmerkend voor een netwerkorganisatie is dat niet de eigen structuren maar de opgaven vanuit de samenleving centraal staan. Vanuit de geformuleerde visie en doelstellingen op burgerbetrokkenheid lokale democratie geeft u hier richting en vorm aan middels een programmaplan inclusief diverse integrale (deel)projecten. Deze zijn erop gericht de organisatie dusdanig in te richten dat zij is staat is te acteren als een op de samenleving georiënteerde netwerkorganisatie. Meerdere projecten en inspanningen zijn nodig om van deze uitdaging een succes te maken. Om er voor te zorgen dat de projecten en inspanningen in hun onderlinge samenhang kunnen worden uitgevoerd is gekozen voor een programmatische aanpak.
De projecten die uit deze aanpak voortvloeien en onder uw regie gestalte krijgen hebben in ieder geval betrekking op de wijze waarop het ‘permanente gesprek met de stad’ wordt vormgegeven, het ontwikkelen van een gestructureerde aanpak van burger- en overheidsparticipatie, de ontwikkeling van nieuwe methoden en digitale technieken (innovatie), de doorontwikkeling van het buurtgericht werken, de verbetering van de dienstverlening (waarbij het ‘van buiten naar binnen denken’ een belangrijk uitgangspunt is), de transformatie van de eigen organisatie en de ontwikkeling van geschikte indicatoren voor het meten van de effecten
van deze inspanningen. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelstellingen en termijnen waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd. Met tussenrapportages informeert u zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie. Uw takenpakket bevat daarnaast onder meer de herijking van het huidige programmaplan en de hieruit voortvloeiende (deel)projecten. Hierbij kijkt u naar de definitie van het resultaat, de te nemen processtappen, organisatie en benodigde middelen en aansturing van de (deel)projecten die bijdragen aan Burgerbetrokkenheid Lokale Democratie. Ook draagt u zorg voor afstemming en uitwisseling en adviseert u over opgave-overstijgende vraagstukken, vertaalt u bestuurlijke uitgangspunten en besluiten naar acties. U initieert, regisseert en inspireert vanuit uw rol als programmamanager waarbij u de omgeving meeneemt om tot gedeelde ambities en gedragen besluiten te komen. Bovenal vindt u het plezierig om ook zelf in de buurten uw voelhorens uit te steken om zodoende de aansluiting te (blijven) houden en nieuwe inspiratie op te doen, deze te vertalen naar concrete (deel)projecten en hierin ook de samenwerking te zoeken met collega Programma- en Domeinmanagers en Managementteam.

Functie-eisen

Voor deze positie beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van projecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarnaast ben u gewend to-te-point beleidsnotities te schrijven en te presenteren. Tevens beschikt u over ervaring met vormen van regionale samenwerking en heeft u inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. U bent een verbinder pur sang die gericht is op samenwerking met aandacht voor mensen. Iemand die resultaatgericht en besluitvaardig is en keuzes durft te maken. Een stevige en benaderbare gesprekspartner die goed kan schakelen zowel naar bestuur, de ambtelijke organisatie en de externe omgeving. U heeft visie, staat bekend als inspirator die richting geeft en motiveert. Verder bent u te typeren als vernieuwer, authentiek, integer, verbindend, zichtbaar en toegankelijk.

Aanbod

Een rol waarin uw bijdrage van cruciaal belang is voor de verbinding met de samenleving in al haar geledingen te optimaliseren en het verder professionaliseren van de organisatie. Vanuit uw positie kunt u daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan het succesvol laten functioneren van de gemeente en hiermee het realiseren van de ambities van deze (centrum)gemeente met grootstedelijke problematiek. Uiteraard kunt u rekenen op een aantrekkelijk en marktconform primair- en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Inschaling heeft plaatsgevonden volgens CAR UWO schaal 13. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht