Lid Raad van Toezicht

St. Kinder Opvang Parkstad Academisch Kerkrade 2 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever, Stichting Kinderopvang Parkstad (KOP) is aanbieder van kinderopvang in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en Heerlen. Er worden ongeveer 1.500 kinderen opgevangen in de diverse kinderdagverblijven, BSO’s en peuteropvang-locaties. De organisatie kent sinds 2010 een Raad van Toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er werken in totaal circa 200 (vooral pedagogisch) medewerkers bij de organisatie. KOP is een gezonde organisatie, de totale omzet bedraagt € 8 miljoen. Ze is een actieve partner op het gebied van jeugd, onderwijs en welzijn, waaronder onderwijsachterstanden, in de 4 Parkstadgemeenten waar zij vestigingen heeft.

Functie-informatie

De huidige Raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Governance code Kinderopvang. De Raad komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. De jaaragenda wordt mede vastgesteld op basis van de planning- en control cyclus. De Raad van Toezicht heeft ook overleg met het management en de ondernemingsraad alsmede met de centrale oudercommissie. De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. De leden hebben affiniteit met datgene waar de organisatie voor staat en zijn alert op een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. De leden dienen te beschikken over analytisch werk- en denkvermogen op HBO-/WO-niveau, en hebben (bestuurlijke) ervaring met strategische en organisatorische vraagstukken. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden. Vanwege het aanstaande vertrek van een RvT-lid is er een vacature ontstaan voor een lid met een pedagogische dan wel welzijn achtergrond.

Functie-eisen

Als potentiële kandidaat heeft u een visie op de kinderopvang in Parkstad, nu en in de toekomst, denkt u onafhankelijk en heeft u een positief kritische en actieve houding t.o.v. de bestuurder en bent in staat een evenwichtige belangenafweging te maken. U bent bereid structureel te investeren in de problematieken van de Kinderopvang in de volle breedte en beschikt derhalve over voldoende tijd. U denkt en handelt op HBO-/WO-niveau en beschikt over bestuurlijke ervaring. Uiteraard heeft u ervaring en een achtergrond in een van de geformuleerde aandachtsgebieden, liefst opgedaan in een bedrijfsmatige en dienstverlenende omgeving. Tevens heeft u kennis en ervaring op het gebied van klanten- of consumentenbelangen en dienstverlening. Voor deze vacature is het specifieke aandachtsgebied gericht op een pedagogische en/of welzijn achtergrond met ruime ervaring op dat gebied. Hierbij kan worden gedacht aan kennis en/of ervaring op het gebied van kindontwikkeling, onderwijsachterstanden of ouderbetrokkenheid. Verder heeft u binding met het werkgebied van de stichting (Parkstad Limburg). Tot slot bent u te typeren als authentiek, integer, zichtbaar en toegankelijk. Een actuele VOG verklaring uit hoofde van deze toezichtfunctie dient overlegd te worden.

Aanbod

Geboden wordt een uitdagende toezichthoudende positie bij een moderne ondernemende organisatie met een brede maatschappelijke visie en opdracht. Leden van de Raad van Toezicht binnen de Stichting Kinderopvang Parkstad ontvangen een onkostenvergoeding conform de richtlijnen van de NVTK/VTOI. Er is voor de leden van de Raad van Toezicht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386
Een competentieanalyse en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.