Deze vacature is vervuld.

Coördinator/Manager cluster Inkoop Sociaal Domein

Gemeente Maastricht Maastricht 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Maastricht behoort met circa 122.000 inwoners tot de grotere steden in Nederland. Het is niet alleen een van de oudste steden van het land, maar ook een vitale en veelzijdige universiteitsstad met een gezonde dosis ambities. De ontwikkeling van Maastricht zit in een stroomversnelling, waarbij talrijke initiatieven en ontwikkelingen van binnen en buiten zich aandienen. Maastricht stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau op ruimtelijk, maatschappelijk, economisch en cultureel vlak.
Het motto 'mensen maken Maastricht' geeft aan dat 'de mens' centraal staat bij deze kwaliteitsverbetering.
Om deze gedachte stevig te verankeren binnen de organisatie, zijn de eerste stappen gezet richting een nieuwe, meer integrale, interactieve en innovatieve werkwijze zodat, nog meer dan voorheen, de gemeente Maastricht staat voor een professionele organisatie waar mensen graag werken en waar samen met inwoners, bedrijven en instellingen gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de stad. Een goed ontwikkeld gevoel voor communicatie en een brede, vakoverschrijdende blik zijn dan ook belangrijk in iedere functie.

Inkoop Sociaal Domein
Voor de inkoop van jeugdhulp hebben de 18 gemeenten in Zuid-Limburg gekozen voor gezamenlijke inkoop door middel van een centrumgemeenteconstructie. Voor beschermd wonen (Wmo) geldt dat de gemeente Maastricht is aangewezen als centrumgemeente voor de gemeenten in Maastricht- Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Maastricht verzorgt voor de hiervoor genoemde gemeenten naast inkoop ook het contractmanagement en de financiële administratie. Voor de overige nieuwe taken Wmo geldt dat gemeente Maastricht als centrumgemeente de inkoop verzorgt voor Maastricht en de Heuvelland-gemeenten. Het contractmanagement en de financiële administratie voeren deze gemeenten op dit moment zelf uit.

Functie-informatie

Uw uitdaging
Als clustercoördinator is het uw voornaamste opdracht om binnen het team, dat op dit moment bestaat uit 13 medewerkers, de werkwijzen en processen optimaal te structureren door duidelijk richting te geven en duidelijke kaders te stellen vanuit de opgestelde SLA (met de 18 gemeenten) en te sturen, gericht op de activiteiten zoals deze zijn geformuleerd in het uitvoeringsplan. U realiseert een en ander door een coachende stijl van leidinggeven toe te passen gericht op gedrag competenties. U stemt de voortgang van deze ontwikkelingen in nauwe samenwerking af met uw direct leidinggevende, de Manager Bedrijfsvoering en Control. U bent tevens verantwoordelijk voor het optimaliseren van het accountmanagement richting de betrokken gemeenten enerzijds en de zorgaanbieders anderzijds.
Daarnaast vervult u een rol als ‘aangever’ en ‘vertaler’ in het doorontwikkelen van de visie op jeugdzorg /Wmo vanuit een integrale benadering. Ook neemt u actief deel aan de zogenaamde ‘ontwikkeltafels’ in het kader van bestuurlijk aanbesteden binnen het zorgdomein.

Uw takenpakket
- het aansturen van het cluster Inkoop Sociaal Domein en daarbij verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren én de verdere professionalisering van het team waarbij voor het laatste het accent ligt bij de ontwikkeling van de medewerkers;
- het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische agenda van het cluster en daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de te realiseren doelen van het team ; het afstemmen en sturen op de integrale aanpak van de totale inkoop binnen het Sociaal Domein in samenhang met de gemeentelijke beleidsmedewerkers, gemeentelijke toegang en zorgaanbieders;
- ondersteunen, informeren en adviseren van manager(s) en/of algemeen directeur. Kan in die rol (in overleg met de manager) fungeren als aanspreekpunt voor en adviseur van het bestuur voor vragen gericht op de uitvoering van de opdracht van het team en/of de kwaliteit van de producten/diensten;
- het (laten) inrichten en onderhouden van de Planning Control van de inkooporganisatie inclusief AO/IC, risicomanagement en sturingsinformatie.

Functie-eisen

Uw profiel
Voor deze functie beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en kennis van inkoopprocessen, bij voorkeur opgedaan in een leidinggevende functie binnen het sociale domein (Wmo/Jeugdzorg). Bijvoorbeeld vanuit een integrale verantwoordelijkheid in een zorgorganisatie, zorgverzekeraar of in een rol binnen het sociaal domein binnen de gemeentelijke of provinciale overheid. U bent gericht op samenwerken en in staat om verbinding te leggen tussen verschillende disciplines, afdelingen zowel binnen als buiten uw organisatie. U beschikt over de nodige bestuurlijke sensitiviteit en staat bekend om uw daadkrachtig en doortastend optreden. Voorts is een helicopterview over processen en mensen een belangrijke kwaliteit. Overtuigingskracht laat u hand in hand gaan met helder en duidelijk aanpreken op functioneren en gedrag. U staat verder bekend als motivator en stimulator, gericht op ontwikkelen van uw team en het behalen van resultaten. U informeert proactief uw stakeholders om zoveel mogelijk inzicht te geven omtrent de status van opgestelde plannen, projecten en doelstellingen.

Aanbod

Een rol waarin uw bijdrage van cruciaal belang is voor het verder professionaliseren van inkoop binnen het sociaal domein, voor de aangesloten (18) gemeenten. Vanuit uw positie bent u in staat daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bieden van goede (jeugd)zorg in de regio. Daarnaast kunt u door uw coachende stijl van leidinggeven en organisatorische vaardigheden het team laten excelleren.
De gemeente Maastricht biedt medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zoveel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past. Vrijkomende functies worden dan ook eerst aangeboden aan eigen medewerkers en pas daarna extern opengesteld. Uiteraard mag u rekenen op een aantrekkelijk en marktconform primair- en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Inschaling vindt plaats volgens de CAR UWO, schaal 13.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alzer, bereikbaar via telefoonnummer 043 329 99 55 of 06 128 29 386 of Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043 329 99 55 / 06 290 85 279.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht