42234.jpg
Deze vacature is vervuld.

Adviseur Buitengebied

Gemeente Eijsden-Margraten Academisch Margraten 36 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

180 professionals werken elke dag met veel energie vanuit een viertal principes: resultaatgericht, veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit, aan de ontwikkeling van de gemeente Eijsden-Margraten als aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. Een duurzame relatie met burgers, partners en medewerkers vormt de basis voor het realiseren van deze opvatting. Vanuit de visie ‘Dichtbij het leven’ levert de gemeente Eijsden-Margraten een niet te onderschatten bijdrage aan tevreden inwoners, bestuurders en medewerkers.

De organisatie maakt momenteel een transitie door naar een organisatie waarin verantwoordelijkheden dieper in de organisatie komen te liggen en er vanuit opgaven gewerkt wordt aan meer teamgericht werken. Dit opgavegerichte werken betekent dat er een interdisciplinair team van experts wordt geformeerd. Binnen het prioritaire thema Landschap, Landbouw, en Plattelandseconomie wordt deze verandering in werking gezet. Momenteel wordt een zelf organiserend team ingericht binnen dit aandachtsgebied.
Het landschap van de Gemeente Eijsden-Margraten is de herberg van heel veel functies! Het team investeert in de kwaliteit van leven voor inwoners, ondernemers en organisaties dat past bij het gedachtegoed Cittaslow.

De Gemeente Eijsden-Margraten streeft naar een samenleving die het landschap waardeert, waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het landschap en hier actief aan bijdraagt. Om de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking en de heroriëntatie van de landbouw met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken is een ‘landschapsinclusief’ omgevingsbeleid nodig. Het landschap is van iedereen en de landschapskwaliteit wordt nadrukkelijker betrokken en geprioriteerd bij maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Bijzonder zijn de 4 natura 2000 gebieden met de Maas en haar oevers, hellingbossen en droogdalen. Er is geen enkele gemeente die hierover beschikt in Nederland!

Ter versterking van dit team zijn wij namens onze opdrachtgever op zoek naar een Adviseur Buitengebied:
‘Een regievoerder buitengebied met een warm hart voor landbouw en landschap’

Functie-informatie

Als adviseur Buitengebied gaat u onderdeel uitmaken van een nieuw team dat gezamenlijk bijdraagt aan de te behalen teamresultaten. Dit team wordt multidisciplinair van aard. Doel is te zorgen voor behoud én ontwikkeling van het karakteristieke landschap waar ruimte is voor ontspanning, ondernemerschap en een krachtige natuur-inclusieve landbouwsector.
Het is de ambitie om het groenblauwe landschappelijke raamwerk met meer authentieke landschapselementen en betere ecologische verbindingen uit te breiden. Tevens is een kwalitatief hoogwaardiger en kleinschaliger landschap met een betere bodem- en biodiversiteit het streven. Ten slotte is de ambitie een krachtige natuurinclusieve landbouw passend binnen het fijnschalig en waardevolle unieke landschap, waar ruimte is voor diversiteit, (nieuw) ondernemerschap, een slagvaardige herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing en waarbij de gemeenschap trots is op de gevestigde agrarische sector in de gemeente en vraagt om lokale producten die dichtbij ontsloten worden.
In deze rol geeft u de visie Buitengewoon Buitengebied verder vorm en inhoud.

U signaleert en stuurt op de totstandkoming van gewenste ontwikkelingen in het buitengebied gericht op het versterken van natuur, landschap en landbouw. Samen met maatschappelijke partijen/investeerders/ onderwijs/samenleving brengt u een beweging op gang c.q. jaagt u ontwikkelingen aan. U stimuleert en verbindt deze zodanig dat deze bijdragen aan de opgaven passende binnen de visie Buitengewoon Buitengebied. Ook adviseert u vanuit natuur- en landschappelijk oogpunt in integrale gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke visies en projecten en draagt u actief bij aan het Thema Landbouw en Landschap in het Middengebied. Ook geeft u mede vorm aan de realisatie van een Unesco Geopark. Tevens bent u verantwoordelijk voor de totstandkoming van een gebiedsdifferentiatiekaart.
U bouwt een netwerk op rondom stakeholders die bijdragen en investeren in de versterking van het Buitengebied en levert een bijdrage aan adequate managementinformatie binnen de kaders van de planning- control-cyclus. Voor burgers/(doel)groepen, instellingen en bedrijven vervult u een vraagbaakfunctie en u vertegenwoordigt de gemeentelijke organisatie in externe overleg-/werkgroepen.

Functie-eisen

Voor deze positie beschikt u bij voorkeur over een WO-opleiding, die aanhaakt bij het beleidsveld natuur/landschap/landbouw en liefst met meerjarige relevante kennis en ervaring binnen het vakgebied. Evenzo aantoonbare inhoudelijke kennis ten aanzien van het (mede) opstellen van landschaps- en landbouwvisies, strategisch/tactische beleid en ruimtelijke projecten. Daarnaast verdiept u zich in relevante wetgeving en maatschappelijk ontwikkelingen. Uw communicatieve vaardigheden zijn zowel mondeling als schriftelijk goed te noemen en u beschikt over een politieke antenne. Verder bent u te typeren als authentiek, integer, zichtbaar en toegankelijk. U staat bekend als een inspirerende, aanjagende en stimulerende professional. Kortom; Iemand die de verbinding zoekt, graag samenwerkt met anderen om tot de meest passende oplossing te komen en hierin de nodige vindingrijkheid aan de dag legt.

Aanbod

Vanuit uw positie kunt u een wezenlijke bijdrage leveren aan het welslagen van de transitie naar een resultaatgerichte, wendbare en veerkrachtige organisatie en het realiseren van de ambities op het gebied van het prioritaire thema Landschap, Landbouw en Plattelandseconomie.
Met het programma “Happy at work” zorgt de gemeente er samen met u voor dat u met plezier, bevlogenheid en overgave op een gezonde manier uw werk kunt doen. Het Talent- en Loopbaancentrum, waarin de gemeente met diverse partijen samenwerkt om de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers te bevorderen, biedt u ruime mogelijkheden om uw kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend wordt u een aantrekkelijk en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket geboden dat gebaseerd is op de Cao-gemeenten en daarnaast een aantal extra’s uit het eigen arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een aantal extra vrije dagen, zoals carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag 5 mei. Ook krijgt u alle ruimte om uw werkdag naar eigen inzicht in te delen.
Inschaling heeft plaatsgevonden volgens CAR UWO schaal 11 (maximaal € 5.169,-- bruto per maand). Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.